Leadworks

Algemene Voorwaarden Leadworks

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de navolgende betekenis: Leadworks: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bel&Tell, gevestigd aan de Jozef Israëlslaan 56a te Den Haag, alsmede alle met haar gelieerde (rechts)personen waaronder haar werkmaatschappijen. Opdrachtnemer/verkoper: Leadworks Opdrachtgever/koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die al dan niet op grond van een abonnementsverhouding met Leadworks een overeenkomst sluit tot levering van een dienst. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Leadworks en opdrachtgever tot stand komt, met betrekking tot één of meerdere diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst
2. ALGEMEEN
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door Leadworks te verstrekken adviezen, te verrichten werkzaamheden of levering van materialen, informatiedragers of apparatuur, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking daarvan.
 2. De onderhevige Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, welke Leadworks laat uitvoeren door derden.
 3. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Leadworks uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
3. AARD VAN HET WERK
 1. Leadworks biedt een totaalsysteem om prospects doeltreffend te lokaliseren, de marketingstrategie voor opdrachtgevers te ondersteunen en de communicatie met
  prospects of klanten te verwezenlijken.
 2. Leadworks kan, ondanks de door haar nagestreefde nauwkeurigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid en/of onjuistheid in de door haar verstrekte
  gegevens, adviezen en onderzoeksresultaten.
4. OFFERTES EN PRIJZEN
 1. Alle door Leadworks gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Al onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is derhalve gehouden ons alle voor de offerte, opzet en
  uitvoering van de overeenkomst essentiële informatie te verstrekken.
 3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, telefoonscript, programmatuur, informatiedragers of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Leadworks en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder de toestemming van Leadworks niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Leadworks niet tot acceptatie van een opdracht. Niet-acceptatie wordt door Leadworks zo spoedig
  mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
 5. Leadworks behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 6. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Leadworks:
  – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  – vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
  – exclusief de kosten van informatie overdracht, zoals porto, telecommunicatie kosten, enz.
 7. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren van meer dan 5 % is Leadworks gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 8. Verder kan Leadworks de prijzen jaarlijks herzien (jaarlijkse prijscompensatie). Indien Leadworks tot herziening overgaat, zal opdrachtgever een maand voor het
  versturen van de factuur in kennis worden gesteld van de prijswijziging. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de laatst betaalde prijs, is
  opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 9. Alle opgaven door Leadworks van specificaties en/of andere aanduidingen van de diensten zijn met zorg gedaan. Leadworks kan echter niet instaan voor afwijkingen en sluit elke aansprakelijkheid ter zake uit.
5. OVEREENKOMST
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leadworks eerst dan tot stand nadat Leadworks een opdracht schriftelijk heeft ontvangen en schriftelijk
  heeft bevestigd, waarbij de ontvangstdatum van de opdracht bij Leadworks’s bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
  volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt Leadworks slechts indien deze door Leadworks schriftelijk is bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt zijdens Leadworks aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende
  kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Leadworks is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-
  als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Alle door Leadworks te bezorgen of te verwerken materialen dienen tijdig en franco te worden aangeleverd aan het adres van Leadworks te Den Haag en/of een door haar aan te wijzen adres, vergezeld van begeleidingsbon of vrachtbrief, die door Leadworks ondertekend dient te zijn. Bij niet-franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Leadworks om een niet-franco levering te weigeren.
 6. Leadworks heeft het recht om reeds in behandeling genomen opdrachten, die naar de inhoud of vorm in strijd blijken te zijn met de wet en/of rechten van derden, te retourneren en de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 7. Leadworks is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
6. OVERMACHT
 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:
  Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht zal in ieder geval worden begrepen: Werkstaking, onlusten, staat van oorlog en/of beleg, onverwachte overheidsmaatregelen, voor zover die invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van Leadworks en/of mensen die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, verkeersopstoppingen, bedrijfs- en computerstoringen bij Leadworks of haar toeleveranciers. Leadworks is niet verplicht de invloed van de hiervoor omschreven omstandigheden aan te tonen.
 2. Indien naar het oordeel van Leadworks de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar het oordeel van Leadworks de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft Leadworks het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Dit laatste geldt evenzeer indien Leadworks als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet.
 4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
7. RECLAMES
 1. Eventuele reclames worden door Leadworks slechts in behandeling genomen indien zij haar rechtstreeks binnen zeven dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen zeven dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. In dat geval worden reclames niet meer door Leadworks in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door Leadworks gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
8. RISICO-OVERGANG
 1. De opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij de opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door de opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Leadworks aan de opdrachtgever;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze producten aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
9. BETALING EN ONTBINDING
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling bij (af)levering te geschieden middels storting of overmaking op een door Leadworks aangewezen bank- of
  girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. De op Leadworks haar bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 3. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Leadworks gemaakte invorderingskosten en vervolgens
  ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Ingeval de opdrachtgever:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Leadworks door het enkel plaatsgrijpen van een der opgesomde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 5. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 6. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, met een minimum van € 350,00 van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
10. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Leadworks sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is. De aansprakelijkheid van Leadworks zal het totale bedrag van de betreffende opdracht nooit te boven gaan. Leadworks is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. Leadworks is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van Leadworks verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van de opdrachten.
11. BUITENLAND
 1. Voor opdrachten van buitenlandse cliënten c.q. opdrachtgevers waar de uitvoering geheel of gedeeltelijk in of ten behoeve van het buitenland plaatsvindt, dienen aparte afspraken gemaakt te worden. Voor zover niet nader overeengekomen zijn bepalingen van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
12. AANGELEVERD MATERIAAL, VERSTREKTE ZAKEN EN RETENTIERECHT
 1. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij Leadworks verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever op verzoek van Leadworks de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;
 2. Leadworks is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom;
 3. Leadworks is gerechtigd de zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot de opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Leadworks heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
13 INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Leadworks behoudt, zowel tijdens als na afwikkeling van de aan haar verstrekte opdracht, alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom,inzake de door haar verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, werkwijzen, informatie, materialen en telefoonscript en programma’s, al dan niet in software vorm. Bij geconstateerd gebruik door opdrachtgever anders dan door overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan, is Leadworks gerechtigd tot toepassing van het in artikel 12 gestelde alsmede tot revindicatie van haar eigendom. Evenzeer zal opdrachtgever in dat geval een boete verbeuren van €5.000,– voor iedere overtreding of iedere dag dat opdrachtgever in gebreke blijft aan het verzoek c.q. de sommatie van Leadworks te voldoen.
 2. Het in de vorige alinea gestelde is van overeenkomstige toepassing in het geval van tussentijdse beëindiging door een der partijen. Uitsluitend na schriftelijke akkoordverklaring door Leadworks wordt opdrachtgever gevrijwaard.
 3. Alle door Leadworks geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, films, software, (elektronische) bestanden, CD’s, DVD’s, MP3, materialen, bestanden, apparatuur enz. blijven eigendom van Leadworks totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Leadworks gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 4. Kosten van revindicatie komen ten laste van opdrachtgever. opdrachtgever garandeert Leadworks te allen tijde dat het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart opdrachtgever Leadworks volledig voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
14 GEHEIMHOUDING
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de  nformatie;
 2. Indien Leadworks op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leadworks zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Leadworks niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
15 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leadworks.
16 BIJZONDERE VOORWAARDEN DIENST LEADGENERATIE
 1. Onder de dienst wordt verstaan leadgeneratie.
 2. Leadworks zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid medewerkers voor deze werkzaamheden selecteren. Leadworks sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor de eventuele ongewenste gevolgen van hun handelen, tengevolge van bijvoorbeeld versprekingen, het veranderen van een deel van het telefoonscript of aanbieding, enz., daaronder begrepen eventueel daardoor geleden gevolgschade. Evenzeer zal Leadworks al het nodige doen om een afdoende storingvrije werking van haar communicatieverbindingen te bewerkstelligen. Aangezien Leadworks hierbij sterk afhankelijk is van derden, sluit zij dienaangaande iedere aansprakelijkheid uit.
 3. Onder het begrip leidraad wordt verstaan een draaiboek, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe – de wijze waarop de aanbieding/boodschap van de klant wordt verwoord, alsmede de inhoud – de telefonische marketing wordt uitgevoerd.
 4. Telemarketing werkzaamheden worden, onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, geoffreerd, bevestigd en uitgevoerd conform de Code Telemarketing.
17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Leadworks is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Leadworks het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.